Informatie over de ANBI-status

Publicatieverplichting: Stichting in Christus heel

KVK en/of RSIN nummer: 61858234

e-mailadres van de instelling:info.ich@kpnmail.nl

Doelstelling volgens de statuten:

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

  1. het bieden van pastorale toerusting en zorg;
  2. het ondersteunen van kerken, verenigingen en andere groepen die pastorale zorg voor hun leden verzorgen;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

– het werven van vrijwilligers en beroepskrachten voor het uitvoeren van de activiteiten welke in de doelstelling omschreven zijn;

– het werven van fondsen middels erfstellingen, legaten en giften, om de hiervoor gemelde activiteiten financieel te ondersteunen.”

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het aanbieden van pastorale zorg aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Er zijn bij de stichting geen personen in dienst.

De fondsen worden voornamelijk maar niet uitsluitend verworven uit bijdragen van deelnemers aan weekenden en giften.

Dit beleidsplan is geldig voor meerdere jaren.

Bestuurssamenstelling

Rein Hoekstra, voorzitter

Diewertje Dorr, secretaris

Hendrik Karel Griffioen, penningmeester

Arie Bergwerff, lid

Margriet Sprong, lid

Het beloningsbeleid van de instelling

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

  • 15-16 januari 2016: teamtrainingsdagen
  • 1-3 april 2016: pastoraal weekend
  • 1—13 november: toerustingsweekend
  • Ongeveer 35 thuispastoraten
  • Zie ook de agenda van retraiteweekenden

Financiële verantwoording

 

 Totaal overzicht inkomsten en uitgaven 2017
 kosten  opbrengsten  giften  saldo
 TTD    1.755,00    1.600,00    -155,00
 april weekend    4.082,00      2.850,00       450,00    -782,00
 november weekend    5.641,44      4.650,00       585,00    -406,44
 diverse kosten        471,47    -471,47
 giften    1.059,20  1.059,20
 Saldo  11.949,91      7.500,00    3.694,20    -755,71
 saldi rekeningen 1-1-2017 31-12-2017  verschil
 betaalrekening    3.050,41         494,96  -2.555,45
 spaarrekening    4.828,84      4.837,11            8,27
   7.879,25      5.332,07  -2.547,18